Salgs- og leveringsbetingelser

NordicScreen ApS (NordicScreen / os / vi) har til hensigt at levere software til digitale skærmløsninger til B2B markedet. Derfor tilbyder vi onlinebaserede CMS løsninger via Q-Play.net og Q-Cal.net. NordicScreen produkterne findes i en gratis version og en betalt version, samtidig tilbydes en række tillægsprodukter og -ydelser.

Ud over NordicScreen produkterne driver vi NordicScreen.com og andre hjemmesider. Sammen med NordicScreens andre online kanaler (hjemmesider), sikrer disse den nødvendige hjælp og informationer til aktuelle og potentielle kunder hos NordicScreen.

NordicScreen produkterne tilbydes udelukkende til erhvervskunder.

Definitioner

Produkter: Den samlede portefølje af betalte såvel som gratis produkter og serviceydelser. Leveres af NordicScreen og de i koncernen beslægtede selskaber.

Data: Data, der genereres ved kundernes brug af NordicScreen produkter. Samt data der indhentes via. integration til eksterne systemer. Booking Data er begrænset til data som dataansvarlig vælger at sende til NordicScreen.

Brugsdata indeholder bruger-oplysninger, booking data, teknisk information og trafikinformation (operativsystem, browsertype, tastatursprog, IP-adresse og lignende)

Dataansvarlig: Det organ, der afgør til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, der må foretages behandling af Personoplysninger.

Databehandler: Det organ, der behandler Personoplysninger på den Dataansvarliges vegne.

Kundedata: Data, der tilhører kunden (eller dennes brugere), og som bearbejdes i produkterne såsom kundedatabaser, brugerinformationer.

Personoplysninger: Enhver information, der kan relateres til en identificeret person, eller data, der direkte eller indirekte kan identificere en person.

Slutkunde: Personer eller juridiske enheder som benytter NordicScreen produkter. Defineres som et aftalenummer i Q-Play samt en konto i Q-Cal.

Officielle partnere: Officielle partnere varetager kunderelationen mellem slutkunden og NordicScreen. Officielle partnere har en samhandelsaftale med NordicScreen. Udsnit af officielle partnere findes her NordicScreen partnere.

NordicScreen kan have forhandlere som ikke er offentliggjort.

Facebook Remarketing

En remarketing cookie placeres på din enhed og betyder, at når du forlader vores hjemmeside, kan vi vise dig annoncer for NordicScreen og vores produkter, som du måske er interesseret i på baggrund af din tidligere adfærd på hjemmesiden. Disse oplysninger er ikke personligt identificerbare.

1. Accept af abonnement og betingelser

1.1. Nærværende købsbetingelser (herefter “Betingelser”) tiltrædes sammen med produktspecifikke betingelser ved samhandel med NordicScreen.

1.2. Betingelserne gælder mellem:

NordicScreen ApS,
CVR-nummer 39553988,
Normansvej 1, 8920 Randers NV

herefter “NordicScreen”, slutkunden herefter kaldet ”Slutkunden” og officielle partnere herefter partnere.

2. Brug af NordicScreen produkter

2.1. NordicScreen produkter tilbyder en gratis demo version og en betalt version.

2.1.1. Når en konto oprettes accepteres NordicScreens salgs- og leveringsbetingelser, privatlivspolitik og standard databehandleraftale.

2.1.1.1. NordicScreen tilbyder ikke kundespecifikke databehandleraftaler medmindre dette eksplicit fremgår af tilbud og ordrebekræftelsen.

2.2. NordicScreen tilbyder udelukkende salg af bestilte produkter gennem officielle partnere. NordicScreens officielle partnere findes her NordicScreen partnere.

2.2.1. NordicScreen forbeholder sig retten til at sælge direkte til slutkunder hvor dette findes bedst for den samlede leverance.

2.3. Ved brug af NordicScreen produkter i Demo-version accepterer slutkunder samtidig, at NordicScreen videresender brugerdata, kundedata og personoplysninger til officielle partnere af NordicScreen produkter.

2.4. Ved brug af NordicScreens betalte produkter accepterer du, at kunderelationen samt data-forholdet er mellem slutkunde og dermed bruger af NordicScreen produkter og din officielle partner.

2.5. Ved brug af NordicScreen produkter, herunder brug af demo produkter og eller indgåelse af samhandel med NordicScreen indestår du personligt for, at du lovligt kan acceptere disse betingelser på vegne af dig som slutkunde og/eller dig som officiel partner.

2.6. NordicScreen kan til enhver tid ændre og opdatere indeværende betingelser og oplysninger om rettigheder. De til enhver tid gældende betingelser vil altid være tilgængelige på vores hjemmeside.

2.7. Bruges NordicScreens produkter eller ydelser efter opdaterede betingelser vil dette betragtes som din accept af de ændrede betingelser.

3. Partner betingelser

3.1. Officielle partnere er forpligtet til at sikre, at enhver gældende lovgivning overholdes. Dette gælder bl.a. lovgivning om ophavsret og datalovgivning.

3.2. Officielle partnere er forpligtet til, at holde sig opdateret i NordicScreens til enhver tid gældende betingelser.

3.3. Alt samhandel mellem NordicScreen og officielle partnere sker med baggrund i gældende betingelser som findes her i salgs- og leveringsbetingelserne samt i den indgåede samhandelsaftale.

3.4. Som officiel partner opnår du alene muligheden for at sælge og servicere NordicScreen produkter så længe gyldig samhandelsaftale haves.

3.5. Som partner opnås ikke eksklusivitet på NordicScreen produkter herunder beslægtede services.

4. Brug af produkter og køb af tillægsprodukter og -ydelser

4.1. Ved brug af NordicScreen produkter opnås ikke-eksklusiv og tidsbegrænset ret til at anvendelse af produkter. Denne ret gælder udelukkende for angivet juridiske enhed. Applikationerne må hverken benyttes af andre eller til at foretage databehandling eller ydelser for juridiske enheder samt organisationer. Som slutkunde indestår du personligt for og har det fulde ansvar for dem, som du giver adgang til produkterne, eller som bruger dit login.

4.2. Aftale med NordicScreen må ikke overdrage til tredjemand uden skriftligt samtykke fra NordicScreen.

5. Pris og betalingsbetingelser

5.1. Priser kan udleveres af NordicScreen samt officielle partnere. Priserne er angivet eksklusiv moms. NordicScreen forbeholder sig retten til at ændre produktsammensætning, indhold og priser på produkter og abonnementer med varsel på e-mail eller ved opslag på vores hjemmeside.

5.1.1. NordicScreen kan ændre priser på eksisterende produkter med løbende måned + 30 dages varsel.

5.2. Produkter købt ved NordicScreen afregnes forud med årlig betaling. Dette kan kun fraviges såfremt der parterne imellem er indgået særskilt aftale om dette.

5.3. Ved slutkundes brug af NordicScreens betalte funktioner vil fakturering af anvendte produkter til officielle partnere finde sted. NordicScreen forbeholder sig ret til, at efterfakturere såfremt funktioner er blevet benyttet uden gældende abonnement.

5.4. Tilbud fra NordicScreen er gældende i 3 uger fra tilbudsdato.

5.5. Alt levering sker ab lager Normansvej 1, 8920 Randers.

6. Fortrydelsesret

6.1. NordicScreen produkter og tillægsydelser udbydes udelukkende digitalt til erhvervsdrivende, og der gælder derfor ingen 14 dages fortrydelsesret.

7. Opsigelse og abonnementsfornyelse

7.1. Opsigelse skal ske senest dagen før, en ny abonnementsperiode faktureres også kaldet faktureringstidspunktet jf. Pkt. 7.2. En opsigelse sker pr. mail til [email protected] med emnet ”Opsigelse”

7.2. Abonnementet fornyes automatisk 30 dage før udløb også kaldet faktureringstidspunktet, medmindre opsigelse har fundet sted jf. Pkt. 7.1.

7.3. Officielle partnere kan til enhver tid kontakte [email protected] for at få slettet din konto. Dette betragtes som en opsigelse af dit abonnement.

7.4. Såfremt en konto slettes i løbet af en abonnementsperiode, er slutkunde og officiel partner fortsat forpligtet at betale for de pågældende produkter, indtil abonnementet er udløbet. Der vil ikke ske refusion. Gældende forpligtelser gælder i hele abonnementsperioden og så længe kontoen er aktiv.

7.5. Vi forbeholder os retten til, at opsige abonnementer med 30 dages varsel.

7.6. Såfremt NordicScreen ikke modtager betaling rettidig, forbeholder vi os retten til midlertidigt at lukke din konto indtil betaling har fundet sted.

7.7. Såfremt indeværende betingelser misligholdes, kan NordicScreen opsige abonnementet og nedlukke konto med øjeblikkelig virkning.

8. Overdragelse

8.1. NordicScreen forbeholder sig retten til frit at overdrage rettigheder og forpligtelser overfor dig til et koncernforbundet selskab eller tredjemand. NordicScreen har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring og behandling af data. Den til enhver tid gældende liste med underleverandører, som vi anvender til databehandling, findes her: NordicScreen underleverandører.

9. Kundens data

9.1. Du er som slutkunde Dataansvarlig, for så vidt angår eventuelle personoplysninger, som uploades og behandles i produkterne. Derudover ejer du som slutkunde egne data i applikationen. Til disse betingelser er der indgået en databehandleraftale, hvortil der henvises, for så vidt angår yderligere betingelser for behandling af Personoplysninger. Personoplysninger, som vi er behandlingsansvarlige for, bliver behandlet i henhold til vores databehandleraftale.

9.2. Produkterne giver dig mulighed for at eksportere eller slette alle data mv. Sådan eksport skal gennemføres af dig inden dit betalende eller gratis abonnement ophører.

9.3. NordicScreen er berettiget til at opbevare kundedata efter ophør med henblik på at anvende disse i anonymiseret form til statistik og analyse af applikationerne.

9.4. NordicScreen kan benytte brugsdata til at vedligeholde, tilbyde og udvikle yderligere produkter, prissætte produkterne og markedsføre i overensstemmelse med gældende lovgivning, såfremt de nødvendige sikkerhedstiltag er foretaget. I de tilfælde hvor Personoplysninger som email-adresse og IP-adresse indgår i dette arbejde, skal vi anonymisere disse data. Hvis anonymisering ikke er muligt på grund af tekniske eller praktiske begrænsninger, skal vi implementere alternative kompenserende sikkerhedstiltag for at sikre gældende lovgivning.

9.5. NordicScreen kan dele Brugsdata med andre selskaber i koncernen under samme betingelser og begrænsninger som beskrevet i denne aftale.

9.6. NordicScreen kan give tredjemand og myndigheder adgang til Kundedata, dog kun i overensstemmelse med den relevante databeskyttelseslovgivning i forbindelse med dom, myndighedskrav, kundens konkurs, dødsfald eller lignende.

9.7. Information udledt af aggregeret og statistisk indsamlet materiale kan i særlige tilfælde sælges til tredjemand. Specifikt skal nævnes, at dataen er anonym, og vil dermed på intet tidspunkt kunne blive identificeret.

9.8. Ved betaling behandles dine Personoplysninger af et eller flere betalings selskaber. For mere information om de betalings selskaber, som vi anvender, henviser vi til deres vilkår og betingelser.

9.9. NordicScreen har ret til, at videregive kundeoplysninger til officielle partnere.

10. Kundens adgang til egne data

10.1. Ved brug af NordicScreen produkter har slutkunder til enhver tid fuld adgang til egen konto og data. Ved nedgraderingen medfører dette, at slutkunden ikke længere har adgang til de data, som er en del af tidligere løsning. Vi opbevarer dine data, så længe NordicScreen produktet aktivt bruges.

10.2. Kundedata slettes eller anonymiseres løbende efterhånden, som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

10.3. Såfremt slutkunder ikke har været aktiv i tjenesten i 12 måneder, sletter vi din data i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Slutkunde og officiel forhandler vil blive varslet på e-mail en måned før, din data bliver slettet.

11. Opdateringer og driftsstabilitet

11.1. NordicScreen forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på produkter. I enkelte tilfælde kan det være nødvendigt at lukke for adgangen til produkter og vores hjemmesider, mens opdateringer foretages. Vi tilstræber højest mulig driftsstabilitet for produkterne, men garanterer ikke for denne.

12. Kundens brug af NordicScreen Produkter

12.1. Slutkunde er eneansvarlig for indholdet og lovligheden af data og må ikke overføre eller bearbejde skadelig kode, data eller lignende (såsom virusser) til softwaren eller med softwaren eller benytte softwaren til ulovlige eller ondsindede formål.

12.2. NordicScreen tilbyder en række services som er underlagt særskilte betingelser. Disse indgår som en fuldstændig del af aftalen. Gældende betingelser kan findes i denne aftale.

12.3. NordicScreen tilbyder indhold fra en række indholdsleverandører. NordicScreen kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for manglende, misvisende eller stødende indhold fra indholdsleverandører

12.4. Som slutkunde er du ene ansvarlig for, at indhold der vises eller afspilles via NordicScreen produkter overholder gældende lovgivning. Herunder bl.a. lovgivning om ophavsret.

12.5. Som slutkunde er du ansvarlig for, at der betales de nødvendige omkostninger til ophavs-havere.

13. Support

13.1. NordicScreen leverer to typer support

13.1.1. Direkte 1. Line support til slutkunder

13.1.2. Udvidet 2. Line support til forhandlere og samarbejdspartnere

13.2. Såfremt produkterne er købt igennem officielle partner vil alle support henvendelser videresendes til den pågældende forhandler som har formidlet købet.

13.2.1. Ved kontakt til NordicScreen Support accepteres, at NordicScreen sender fuld korrespondance inkl. kundedata, brugerdata og personoplysninger til den pågældende forhandler.

13.3. NordicScreen support leveres efter den til enhver tid gældende SLA.

14. Hardware

14.1. NordicScreen er en software virksomhed som tilbyder software til en lang række hardware platforme.

14.2. NordicScreen har indgået hardware samarbejde med en række hardware partnere. Køb af hardware sker direkte mellem slutkunde eller den officielle partner og den pågældende hardware partner.

14.3. NordicScreen kan på intet tidspunkt stilles til ansvar for fejl, mangler, udgåede funktioner alle andre uhensigtsmæssigheder på hardware som påvirker driften af NordicScreen produkter.

14.4. Alt support og fejlfinding på hardware skal ske direkte mellem kunde og den pågældende hardware partner.

15. Ansvar

15.1. NordicScreen fraskriver sig ethvert ansvar i relation til disse betingelser, services eller brug af Tjenesten, uanset om dette opstår i kontrakt eller uden for kontrakt, herunder for følgeskader eller andre indirekte tab samt tab, der er opstået som følge af simpel uagtsomhed.

15.2. NordicScreen er ikke ansvarlige for nedbrud eller midlertidige afbrydelser på produkterne, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for NordicScreens kontrol. Det kan ikke garanteres, at NordicScreen produkter kan benyttes på enhver PC, og benyttelse vil altid forudsætte, at brugeren er i besiddelse af software samt programmer, der anbefales af NordicScreen.

15.3. Det maksimale erstatningsansvar over for slutkunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til slutkundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af Applikationerne.

15.4. Al kontakt med NordicScreen bør betragtes som vejledende. NordicScreens support er vejledende og har til formål, at sikre slutkundens succes med NordicScreen produkter. NordicScreen kan ikke stilles til ansvar for tab eller andre omkostninger på baggrund af vejledning.

15.5. Enhver tidsplan på levering af services fra NordicScreen er vejledende. Tidsplaner og deadline kan til enhver tid ændres uden forbehold af NordicScreen.

15.6. Force majeure. Uanset eventuelle modstående vilkår i Aftalegrundlaget er NordicScreen ikke ansvarlig over for slutkunden eller officielle partner for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for Virksomhedens kontrol, og som Virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk, lokale samt globale Sundhedskriser, epidemier, pandemier og arbejdsstridigheder.

16. Ophavsret og andre immaterielle rettigheder

16.1. NordicScreen har ophavsretten og ejer andre immaterielle rettigheder til produkterne samt alt materiale på vores hjemmesider og i produkterne. Al brug kræver vores skriftlige samtykke.

16.2. Der overdrages ingen immaterielle rettigheder til produkterne, funktioner eller andet materiale på hjemmesiden eller produkterne til dig som slutkunde eller officiel partner.

16.3. Som slutkunde opnår du alene brugsret til NordicScreen produkter. Herunder specielle features.

16.4. Som officiel partner opnås alene brugsret til NordicScreen produkter. Herunder specielle features.

16.5. NordicScreen har til en enhver tid lov til, at benytte kundespecifikke designs og andet materiale udarbejdet af NordicScreen.

17. Tvister

17.1. Opstår der uenighed mellem officielle forhandlere og/eller slutkunden og NordicScreen, skal uenigheden afgøres efter dansk ret med Byretten i Randers som første instans.

Version:

V.2.0

– Disse betingelser er gyldige fra den 20. maj 2020 og erstatter alle tidligere versioner.

Log ind

Q-Play v2

Q-Play v1

Har du brug for hjælp til at flytte til Q-Play v2? Kontakt vores support på [email protected] eller på +45 71 92 62 22

Vælg dit produkt