Databehandleraftale

Dette er et eksempel på vores databehandleraftale. Hvis du ønsker en databehandleraftaler, skal du kontakte NordicScreen Support.

Standardkontraktsbestemmelser

i henhold til artikel 28, stk. 3, i forordning 2016/679 (databeskyttelsesforordningen) med henblik på databehandlerens behandling af personoplysninger

mellem

Firmanavn:
CVR nr.:
Adresse:
Postnr
By:
Land:

herefter ”den dataansvarlige”

og

NordicScreen ApS
CVR 39553988
Normansvej 1
8920 Randers NV
Danmark
herefter ”databehandleren”

der hver især er en ”part” og sammen udgør ”parterne”.

Har aftalt følgende standardkontraktsbestemmelser (Bestemmelserne) med henblik på at overholde databeskyttelsesforordningen og sikre beskyttelse af privatlivets fred og fysiske personers grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder

Indhold

1. Præambel 4

2. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser 4

3. Databehandleren handler efter instruks 5

4. Fortrolighed 5

5. Behandlingssikkerhed 5

6. Anvendelse af underdatabehandlere 6

7. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer 7

8. Bistand til den dataansvarlige 8

9. Underretning om brud på persondatasikkerheden 9

10. Sletning og returnering af oplysninger 10

11. Revision, herunder inspektion 10

12. Parternes aftale om andre forhold 10

13. Ikrafttræden og ophør 10

14. Kontaktpersoner hos den dataansvarlige og databehandleren 11

Bilag A Oplysninger om behandlingen 12

Bilag B Underdatabehandlere 14

Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger 15

 

 

1. Præambel

 

1. Disse Bestemmelser fastsætter databehandlerens rettigheder og forpligtelser, når denne foretager behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige.

2. Disse bestemmelser er udformet med henblik på parternes efterlevelse af artikel 28, stk. 3, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (databeskyttelsesforordningen).

3. I forbindelse med leveringen af databehandlerens løsninger behandler databehandleren personoplysninger på vegne af den dataansvarlige i overensstemmelse med disse Bestemmelser.

4. Bestemmelserne har forrang i forhold til eventuelle tilsvarende bestemmelser i andre aftaler mellem parterne.

5. Der hører tre bilag til disse Bestemmelser, og bilagene udgør en integreret del af Bestemmelserne.

6. Bilag A indeholder nærmere oplysninger om behandlingen af personoplysninger, herunder om behandlingens formål og karakter, typen af personoplysninger, kategorierne af registrerede og varighed af behandlingen.

7. Bilag B indeholder databehandlerens brug af underdatabehandlere og en liste af underdatabehandlere, som den dataansvarlige har godkendt brugen af.

8. Bilag C indeholder databehandlerens behandling af personoplysninger, en beskrivelse af de sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren som minimum skal gennemføre, og hvordan der føres tilsyn med databehandleren og eventuelle underdatabehandlere.

9. Bestemmelserne med tilhørende bilag skal opbevares skriftligt, herunder elektronisk, af begge parter.

10. Disse Bestemmelser frigør ikke databehandleren fra forpligtelser, som databehandleren er pålagt efter databeskyttelsesforordningen eller enhver anden lovgivning.

 

2. Den dataansvarliges rettigheder og forpligtelser

1. Den dataansvarlige er ansvarlig for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningen (se forordningens artikel 24), databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes1 nationale ret og disse Bestemmelser.

2. Den dataansvarlige accepterer databehandlers behandling af personoplysninger som specificeret i bilag A.

3. Den dataansvarlige er ansvarlig for, blandt andet, at sikre, at der er et behandlingsgrundlag for behandlingen af personoplysninger, som databehandleren instrueres i at foretage.

 

[1] Henvisninger til ”medlemsstat” i disse bestemmelse skal forstås som en henvisning til ”EØS medlemsstater”.

 

3. Databehandleren handler efter instruks

1. Databehandleren har Ved brug af databehandleres systemer samtidig givet instruks til, at NordicScreen må behandle de i aftalen beskrevet oplysninger medmindre det kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt. Denne instruks skal være specificeret i bilag A og C. Efterfølgende instruks kan også gives af den dataansvarlige, mens der sker behandling af personoplysninger, men instruksen skal altid være dokumenteret og opbevares skriftligt, herunder elektronisk, sammen med disse Bestemmelser.

2. Databehandleren underretter omgående den dataansvarlige, hvis en instruks efter vedkommendes mening er i strid med denne forordning eller databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret.

 

4. Fortrolighed

1. Databehandleren må kun give adgang til personoplysninger, som behandles på den dataansvarliges vegne, til personer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, som har forpligtet sig til fortrolighed eller er underlagt en passende lovbestemt tavshedspligt, og kun i det nødvendige omfang. Listen af personer og underdatabehandlerer, som har fået tildelt adgang, skal løbende gennemgås. På baggrund af denne gennemgang kan adgangen til personoplysninger lukkes, hvis adgangen ikke længere er nødvendig, og personoplysningerne skal herefter ikke længere være tilgængelige for disse personer eller underdatabehandlerer.

2. Databehandleren skal efter anmodning fra den dataansvarlige kunne påvise, at de pågældende personer og underdatabehandlerer, som er underlagt databehandlerens instruktionsbeføjelser, er underlagt ovennævnte tavshedspligt.

 

 

5. Behandlingssikkerhed

1. Databeskyttelsesforordningens artikel 32 fastslår, at den dataansvarlige og databehandleren, under hensyntagen til det aktuelle tekniske niveau, implementeringsomkostningerne og den pågældende behandlings karakter, omfang, sammenhæng og formål samt risiciene af varierende sandsynlighed og alvor for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder, gennemfører passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre et beskyttelsesniveau, der passer til disse risici.

Den dataansvarlige skal vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Afhængig af deres relevans kan det omfatte:

a. Pseudonymisering og kryptering af personoplysninger

b. evne til at sikre vedvarende fortrolighed, integritet, tilgængelighed
og robusthed af behandlingssystemer og -tjenester

c. evne til rettidigt at genoprette tilgængeligheden af og adgangen til personoplysninger i tilfælde af en fysisk eller teknisk hændelse

d. en procedure for regelmæssig afprøvning, vurdering og evaluering af effektiviteten af de tekniske og organisatoriske foranstaltninger til sikring af behandlingssikkerhed.

2. Efter forordningens artikel 32 skal databehandleren – uafhængigt af den dataansvarlige – også vurdere risiciene for fysiske personers rettigheder som behandlingen udgør og gennemføre foranstaltninger for at imødegå disse risici. Med henblik på denne vurdering skal den dataansvarlige stille den nødvendige information til rådighed for databehandleren som gør vedkommende i stand til at identificere og vurdere sådanne risici.

3. Derudover skal databehandleren bistå den dataansvarlige med vedkommendes overholdelse af den dataansvarliges forpligtelse efter forordningens artikel 32, ved bl.a. at stille den nødvendige information til rådighed for den dataansvarlige vedrørende de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, som databehandleren allerede har gennemført i henhold til forordningens artikel 32, og al anden information, der er nødvendig for den dataansvarliges overholdelse af sin forpligtelse efter forordningens artikel 32.

 

6. Anvendelse af underdatabehandlere

1. Databehandleren skal opfylde de betingelser, der er omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler).

2. Databehandleren har den dataansvarliges generelle godkendelse til brug af underdatabehandlere. Databehandleren skal skriftligt underrette den dataansvarlige om eventuelle planlagte ændringer vedrørende tilføjelse eller udskiftning af underdatabehandlere med mindst 5 dages varsel og derved give den dataansvarlige mulighed for at gøre indsigelse mod sådanne ændringer inden brugen af de(n) omhandlede underdatabehandler(e). Længere varsel for underretning i forbindelse med specifikke behandlingsaktiviteter kan angives i bilag B. Listen over underdatabehandlere, som den dataansvarlige allerede har godkendt, fremgår af bilag B.

3. Når databehandleren gør brug af en underdatabehandler i forbindelse med udførelse af specifikke behandlingsaktiviteter på vegne af den dataansvarlige, skal databehandleren, gennem en kontrakt eller andet retligt dokument i henhold til EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret, pålægge underdatabehandleren de samme databeskyttelsesforpligtelser som dem, der fremgår af disse Bestemmelser, hvorved der navnlig stilles de fornødne garantier for, at underdatabehandleren vil gennemføre de tekniske og organisatoriske foranstaltninger på en sådan måde, at behandlingen overholder kravene i disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

Databehandleren er derfor ansvarlig for at kræve, at underdatabehandleren som minimum overholder databehandlerens forpligtelser efter disse Bestemmelser og databeskyttelsesforordningen.

4. Underdatabehandleraftaler og eventuelle senere ændringer hertil sendes – efter den dataansvarliges anmodning herom – i kopi til den dataansvarlige, som herigennem har mulighed for at sikre sig, at tilsvarende databeskyttelsesforpligtelser som følger af disse Bestemmelser er pålagt underdatabehandleren. Bestemmelser om kommercielle vilkår, som ikke påvirker det databeskyttelsesretlige indhold af underdatabehandleraftalen, skal ikke sendes til den dataansvarlige.

5. Hvis underdatabehandleren ikke opfylder sine databeskyttelsesforpligtelser, forbliver databehandleren fuldt ansvarlig over for den dataansvarlige for opfyldelsen af underdatabehandlerens forpligtelser. Dette påvirker ikke de registreredes rettigheder, der følger af databeskyttelsesforordningen, herunder særligt forordningens artikel 79 og 82, over for den dataansvarlige og databehandleren, herunder underdatabehandleren.

7. Overførsel til tredjelande eller internationale organisationer

1. Enhver overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer må kun foretages af databehandleren på baggrund af dokumenteret instruks herom fra den dataansvarlige og skal altid ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens kapitel V. Ved brug af NordicScreen systemer har dataansvarlig givet instruks hertil.

2. Hvis overførsel af personoplysninger til tredjelande eller internationale organisationer, som databehandleren ikke er blevet instrueret i at foretage af den dataansvarlige, kræves i henhold til EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret, som databehandleren er underlagt, skal databehandleren underrette den dataansvarlige om dette retlige krav inden behandling, medmindre den pågældende ret forbyder en sådan underretning af hensyn til vigtige samfundsmæssige interesser.

3. Uden dokumenteret instruks fra den dataansvarlige kan databehandleren således ikke inden for rammerne af disse Bestemmelser:

a. overføre personoplysninger til en dataansvarlig eller databehandler i et tredjeland eller en international organisation

b. overlade behandling af personoplysninger til en underdatabehandler i et tredjeland

c. behandle personoplysningerne i et tredjeland

4. Den dataansvarliges instruks vedrørende overførsel af personoplysninger til et tredjeland, herunder det eventuelle overførselsgrundlag i databeskyttelsesforordningens kapitel V, som overførslen er baseret på, skal angives i bilag C.6.

5. Disse Bestemmelser skal ikke forveksles med standardkontraktsbestemmelser som omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 46, stk. 2, litra c og d, og disse Bestemmelser kan ikke udgøre et grundlag for overførsel af personoplysninger som omhandlet i databeskyttelsesforordningens kapitel V.


8. Bistand til den dataansvarlige

1. Databehandleren bistår, under hensyntagen til behandlingens karakter, så vidt muligt den dataansvarlige ved hjælp af passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger med opfyldelse af den dataansvarliges forpligtelse til at besvare anmodninger om udøvelsen af de registreredes rettigheder som fastlagt i databeskyttelsesforordningens kapitel III.

Dette indebærer, at databehandleren så vidt muligt skal bistå den dataansvarlige i forbindelse med, at den dataansvarlige skal sikre overholdelsen af:

a. oplysningspligten ved indsamling af personoplysninger hos den registrerede

b. oplysningspligten, hvis personoplysninger ikke er indsamlet hos den registrerede

c. indsigtsretten

d. retten til berigtigelse

e. retten til sletning (”retten til at blive glemt”)

f. retten til begrænsning af behandling

g. underretningspligten i forbindelse med berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling

h. retten til dataportabilitet

i. retten til indsigelse

j. retten til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering

2. I tillæg til databehandlerens forpligtelse til at bistå den dataansvarlige i henhold til Bestemmelse 6.3., bistår databehandleren endvidere, under hensyntagen til behandlingens karakter og de oplysninger, der er tilgængelige for databehandleren, den dataansvarlige med:

a. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse og om muligt senest 72 timer, efter at denne er blevet bekendt med det, at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, datatilsynet, medmindre at det er usandsynligt, at bruddet på persondatasikkerheden indebærer en risiko for fysiske personers rettigheder eller frihedsrettigheder

b. den dataansvarliges forpligtelse til uden unødig forsinkelse at underrette den registrerede om brud på persondatasikkerheden, når bruddet sandsynligvis vil medføre en høj risiko for fysiske personers rettigheder og frihedsrettigheder

c. den dataansvarliges forpligtelse til forud for behandlingen at foretage en analyse af de påtænkte behandlingsaktiviteters konsekvenser for beskyttelse af personoplysninger (en konsekvensanalyse)

d. den dataansvarliges forpligtelse til at høre den kompetente tilsynsmyndighed, Datatilsynet inden behandling, såfremt en konsekvensanalyse vedrørende databeskyttelse viser, at behandlingen vil føre til høj risiko i mangel af foranstaltninger truffet af den dataansvarlige for at begrænse risikoen.

3. Parterne skal i bilag C angive de fornødne tekniske og organisatoriske foranstaltninger, hvormed databehandleren skal bistå den dataansvarlige samt i hvilket omfang og udstrækning. Det gælder for de forpligtelser, der følger af Bestemmelse 9.1. og 9.2.

 

9. Underretning om brud på persondatasikkerheden

1. Databehandleren underretter uden unødig forsinkelse den dataansvarlige efter at være blevet opmærksom på, at der er sket et brud på persondatasikkerheden.

2. Databehandlerens underretning til den dataansvarlige skal om muligt ske senest 72 timer efter, at denne er blevet bekendt med bruddet, sådan at den dataansvarlige kan overholde sin forpligtelse til at anmelde bruddet på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 33.

3. I overensstemmelse med Bestemmelse 9.2.a skal databehandleren bistå den dataansvarlige med at foretage anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed. Det betyder, at databehandleren skal bistå med at tilvejebringe nedenstående information, som ifølge artikel 33, stk. 3, skal fremgå af den dataansvarliges anmeldelse af bruddet til den kompetente tilsynsmyndighed:

a. karakteren af bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er muligt, kategorierne og det omtrentlige antal berørte registrerede samt kategorierne og det omtrentlige antal berørte registreringer af personoplysninger

b. de sandsynlige konsekvenser af bruddet på persondatasikkerheden

c. de foranstaltninger, som den dataansvarlige har truffet eller foreslår truffet for at håndtere bruddet på persondatasikkerheden, herunder, hvis det er relevant, foranstaltninger for at begrænse dets mulige skadevirkninger.

4. Parterne skal i bilag C angive den information, som databehandleren skal tilvejebringe i forbindelse med sin bistand til den dataansvarlige i dennes forpligtelse til at anmelde brud på persondatasikkerheden til den kompetente tilsynsmyndighed.

 

10. Sletning og returnering af oplysninger

1. Ved ophør af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger, er databehandleren forpligtet til at slette alle personoplysninger, der er blevet behandlet på vegne af den dataansvarlige, medmindre EU-retten eller medlemsstaternes nationale ret foreskriver opbevaring af personoplysningerne.

Databehandleren forpligter sig til alene at behandle personoplysningerne til de(t) formål, i den periode og under de betingelser, som disse regler foreskriver.

11. Revision, herunder inspektion

1. Databehandleren stiller alle oplysninger, der er nødvendige for at påvise overholdelsen af databeskyttelsesforordningens artikel 28 og disse Bestemmelser, til rådighed for den dataansvarlige og giver mulighed for og bidrager til revisioner, herunder inspektioner, der foretages af den dataansvarlige eller en anden revisor, som er bemyndiget af den dataansvarlige.

2. Procedurerne for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med databehandleren og underdatabehandlere er nærmeret angivet i Bilag C.

3. Databehandleren er forpligtet til at give tilsynsmyndigheder, som efter gældende lovgivningen har adgang til den dataansvarliges eller databehandlerens faciliteter, eller repræsentanter, der optræder på tilsynsmyndighedens vegne, adgang til databehandlerens fysiske faciliteter mod behørig legitimation.


12. Parternes aftale om andre forhold

1. Parterne kan aftale andre bestemmelser vedrørende tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger om f.eks. erstatningsansvar, så længe disse andre bestemmelser ikke direkte eller indirekte strider imod Bestemmelserne eller forringer den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, som følger af databeskyttelsesforordningen.

 

13. Ikrafttræden og ophør

1. Bestemmelserne træder i kraft på datoen hvor handelsbetingelser accepteres eller kontrakt bliver indgået.

2. Bestemmelserne er gældende, så længe tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger varer. I denne periode kan Bestemmelserne ikke opsiges, medmindre andre bestemmelser, der regulerer levering af tjenesten vedrørende behandling af personoplysninger, aftales mellem parterne.

3. Hvis levering af tjenesterne vedrørende behandling af personoplysninger ophører, og personoplysningerne er slettet eller returneret til den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 11.1 og Bilag C.4, kan Bestemmelserne opsiges med skriftlig varsel af begge parter.


14. Kontaktpersoner hos den dataansvarlige og databehandleren

1. Databehandler kan kontaktes via support kanaler i løsningen.

2. Dataansvarlig kontaktes registreret administrator i løsningene eller kontraktsansvarlig. Dataansvarlig er forpligtet til og holde disse kontaktoplysninger opdateret.


Bilag A Oplysninger om behandlingen

A.1. Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige

Formålet med databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan inkludere, men er ikke begrænset til: At den dataansvarlige kan anvende systemerne Q-Play, Q-Cal, Q-Desk og tilhørende undersystemer, til digital signage, møderums og check-in løsninger der har relevans for den dataansvarlige. Brugerkonti vil modtage relevante system status og notifikationer på email.

A.2. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige drejer sig primært om (karakteren af behandlingen)

Opbevaring af personoplysninger om den dataansvarliges brugere, jfr. Punkt A1

A.3. Behandlingen omfatter følgende typer af personoplysninger om de registrerede

Behandlingen kan omfatte, men er ikke begrænset til følgende typer af personoplysninger om de registrerede: Navn, password, adresse, telefonnummer, mobil telefonnummer, mailadresse, IP-adresse, stillingsbetegnelse, sprog, og type af bruger beskrevet af dataansvarlig.

Dataansvarlig har selv mulighed for indlæse data i løsningen ved integrationer og indtastning. Dataansvarlig er selv ansvarlig for hvilke data som deles med databehandler. Afhængig af funktioner som bruges kan mellemlagring forekomme hos databehandler. Det bliver gemt i klartekst hos databehandler eller underdatabehandler, når de flyttes elektronisk via netværk vil de være krypteret.

NordicScreen behandler en række data ifm. markedsføring af NordicScreen produkter. For at fastlægge, hvem der besøger nordicscreen.dk, bruges der cookies til at føre demografiske og brugerrelaterede statistikker. På den måde gives der mulighed for at tilpasse og oprette indhold og tjenester, der stemmer overens med brugernes interesser og ønsker.

Trafikmåling og besøgsstatistik
Ved besøg på nordicscreen.dk sættes både sessionscookies og permanente cookies. Der registreres anonyme informationer, som hvor lang tid du besøger hjemmesiden, hvilke sider du besøger, om du har besøgt os før, hvilken hjemmeside du kommer fra, hvilken browser og styresystem du anvender. Vi anvender cookies fra Google Analytics og Google Tag Manager

Adfærdsbaseret annoncering
Der sættes både sessionscookies og permanente cookies, som har en levetid på op til 2 år. Formålet med at opsamle informationerne om din adfærd på hjemmesiden er, at kunne målrette og segmentere markedsføring. Vi anvender cookies fra Facebook og ActiveCampaign.

 

A.4. Behandlingen omfatter følgende kategorier af registrerede
Personer som ønsker adgang til systemet eller skal vise specifikke data vha. Systemet. Behandlingen kan omfatte, men er ikke begrænset til følgende kategorier af registrerede: Brugere, kunder

 

A.5. Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige kan påbegyndes efter disse Bestemmelsers ikrafttræden. Behandlingen har følgende varighed

Behandlingen kan ske i det øjeblik dataansvarlige indgår kontrakt med Databehandler. Dette kan ske af personen selv eller via. forhandler som har aftale med NordicScreen ApS. Personoplysninger slettes i databasen 30 dage efter kunde leverandør forholdet ophører.

 

Bilag B Underdatabehandlere

B.1. Godkendte underdatabehandlere

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af følgende underdatabehandlere

Opdateret liste med underdatabehandlere findes på https://nordicscreen.dk/underleverandoer

Ved Bestemmelsernes ikrafttræden har den dataansvarlige godkendt brugen af ovennævnte underdatabehandlere for den beskrevne behandlingsaktivitet. Databehandleren må ikke – uden varsling av dataansvarlig – gøre brug af en anden underdatabehandler til denne behandlingsaktivitet.

Såfremt personoplysninger opbevares eller Underdatabehandleren er beliggende udenfor EU/EØS skal databehandleren sikre at der anvendes EU kommissionens standerskontrakter.


B.2. Varsel for godkendelse af underdatabehandlere

Udskiftning af underdatabehandlere kan gøres med 5 dages varsel.

 

Bilag C Instruks vedrørende behandling af personoplysninger

C.1. Behandlingens genstand/instruks

Databehandlerens behandling af personoplysninger på vegne af den dataansvarlige sker ved, at databehandleren udfører følgende:

Databehandler leverer produkter blandt andet service abonnementer købt af dataansvarlig.

C.2. Behandlingssikkerhed

Sikkerhedsniveauet skal afspejle:

Databehandler lagre i udgangspunktet kun personoplysninger som er bruger kontooplysninger og dermed ikke personoplysninger omfattet af Databeskyttelsesforordningens artikel 9. Sikkerheden på løsningen er derfor konfigureret for ansvarlig håndtering af disse bruger kontooplysninger. Dataansvarlig er selv ansvarlig for at data, som deles med databehandler ikke bryder med Databeskyttelsesforordningen.

Databehandleren er herefter berettiget og forpligtet til at træffe beslutninger om, hvilke tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der skal gennemføres for at etableret det nødvendige (og aftalte) sikkerhedsniveau.

Databehandleren skal dog – under alle omstændigheder og som minimum – gennemføre følgende foranstaltninger, som er aftalt med den dataansvarlige:

All kommunikation på offentlige netværk vil foregå krypteret, der tages backup af alle serverer og tilgang til systemet kræver benytter personlig brugernavn og password. Adgang eller forsøg på adgang til systemet logføres i databasen.

NordicScreen har et krav til løbende evaluering af alle interne processer. Med fokus på sikring af kvalitet og effektivitet.

Alle databehandlers medarbejdere skal skifte koder til systemer med personoplysninger 1 gang årligt. Desuden må personoplysninger kun tilgås fra hardware udleveret af databehandler. Der er kompleksitets krav til adgangskoder for adgang til computer og telefon.

I personalehåndbogen er risiciene ved åbning af personoplysninger i det offentlige rum beskrevet og medarbejderne frarådes dette. Skulle det alligevel være nødvendig bedes medarbejderne udvise ekstra agtpågivenhed og tage nødvendige forholdsregler.

NordicScreen har hovedkontor i Netværkshuset N1, Normansvej 1, Randers SV, Danmark. Skalsikringen består af adgangskontrol bestående af Nøglekort og kodelås.

Til enkelte kontorer er adgangskontrol med Nøglekort. Medarbejdernes adgang er begrænset til enkelte afdelinger med tilknytningsforhold til. Netværkshuset N1 har videoovervågning udvendig / indvendigt.

Det er ikke tilladt for medarbejderne at medbringe personoplysninger på papir eller anden form for tryk på hjemmekontor. Desuden kræves det at alle medarbejdere læser personalehåndbogen inden start i virksomheden og holder sig opdateret om eventuelle ændringer. Her er beskrevet krav til anvendelse af hjemmekontor herunder også fokus på datasikkerhed.

NordicScreen stræber efter, at alle systemer med personoplysninger skal tilbyde passende log funktion.

 

C.3 Bistand til den dataansvarlige

Databehandleren skal så vidt muligt – inden for det nedenstående omfang og udstrækning – bistå den dataansvarlige i overensstemmelse med Bestemmelse 9.1 og 9.2 ved at gennemføre følgende tekniske og organisatoriske foranstaltninger:

Databehandlers pligt om og tilbyde dataportabilitet, er efterlevet ved at kunden har tilgang til API på Q-Play. Det er dog kundens eget ansvar, at hente ud data via API’et inden kundeforholdes ophør. Information som er mellemlagret for dataansvarlige, slettes inden 30 dage efter kundeforholdes ophør.

Information i Q-Cal og Q-Desk som er mellemlagret for dataansvarlige, slettes inden 30 dage efter kundeforholdes ophør. Dataansvarlig er selv ansvarlig for og bestille data eksport via databehandlers supportfunktion.

 

C.4 Opbevaringsperiode/sletterutine
Personoplysninger opbevares i 30 dage, hvorefter de slettes hos databehandleren.

C.5 Procedurer for den dataansvarliges revisioner, herunder inspektioner, med behandlingen af personoplysninger, som er overladt til databehandleren

Databehandleren kan for den dataansvarliges regning indhente en revisionserklæring/inspektionsrapport fra en uafhængig tredjepart vedrørende databehandlerens overholdelse af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og disse Bestemmelser.

Revisionserklæring/inspektionsrapport fremsendes uden unødig forsinkelse til den dataansvarlige til orientering. Den dataansvarlige kan anfægte rammerne for og/eller metoden i revisionserklæring/inspektionsrapport og kan i sådanne tilfælde anmode om en ny revisionserklæring/inspektionsrapport under andre rammer og/eller under anvendelse af anden metode.

Baseret på resultaterne af revisionserklæring/inspektionsrapport, er den dataansvarlige berettiget til at anmode om gennemførelse af yderligere foranstaltninger med henblik på at sikre overholdelsen af databeskyttelsesforordningen, databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret eller medlemsstaternes nationale ret og disse Bestemmelser.

C.6 Procedurer for revisioner, herunder inspektioner, med behandling af personoplysninger, som er overladt til underdatabehandlere

Databehandler er ansvarlig for underdatabehandler følger god / standard praksis for behandlingen af personoplysninger. Databehandler er ansvarlig for løbende tilsyn og at god og standard praksis følges.

 

Disse betingelser er gyldige fra den 16. februar 2021 og erstatter alle tidligere versioner.

Betingelsesversion:

V.1.3